Sunday, June 16, 2024

Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

2 §

Yhdistyksen tehtävä on huomioonottaen kansainväliset sopimukset,
* toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien
* maanpuolustustahdon ja -taidon kohottaminen ja ylläpitäminen paikkakunnalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys,
* ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä
* huolehtii jäsentensä henkisestä ja fyysisestä kunnosta järjestämällä kokouksia, koulutus-, esitelmä-, huvi- ja juhlatilaisuuksia, erilaisia urheilu- ja ampumakilpailuja sekä retkeilytoimintaa
* sekä asianmukaisen luvan hankittuaan harjoittaa julkaisutoimintaa ja kioski- ja ravintolaliikettä.

3 §

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, sekä omistamaan myös kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Kannatusjäsenen täyttäessä 18 vuotta hän voi siirtyä suostumuksensa mukaisesti yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi. Kannatusjäsen ei voi toimia yhdistyksen luottamustehtävissä. Lisäksi yhdistykseen voi päästä lahjoittaja- ja kannattajajäseneksi henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus sellaiseksi hyväksyy. Lahjoittaja- tai kannattajajäsen ei voi toimia yhdistyksen luottamustehtävissä. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä välittömästi ilmoitettuaan eroamisestaan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai kokouksessa yhdistyksen pöytäkirjaan merkittäväksi ilmoittanut eroamisestaan. Yhdistys ei ole velvollinen palauttamaan maksettua jäsenmaksua.

5 §

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Jäsen, joka on siirtynyt vakinaiseen palvelukseen puolustusvoimiin, raja- tai merivartiolaitokseen on oikeutettu, niin halutessaan, jäämään yhdistyksen jäseneksi ja säilyttämään saavuttamansa jäsenoikeudet, mikäli 7 §:stä ei muuta johdu.

6 §

Yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön voi yhdistyksen varsinainen kokous hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua.

7 §

Jäsen, joka on laiminlyönyt velvollisuuteensa yhdistystä kohtaan tai jonka katsotaan toimineen yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai joka on toiminut kunnianvastaisesti, voi hallitus päätöksellään erottaa yhdistyksestä.

8 §

Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) jäsentä. Hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana.

9 §

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 1 – 2 varapuheenjohtajaa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhdistyksen asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

10 §

Hallituksen tehtävänä on

1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä toiminnasta.
2. Edustaa yhdistystä, tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle, sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana.
3. Kutsua yhdistys sekä varsinaisiin, että ylimääräisiin kokouksiin, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokousten päätökset.
4. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta.
5. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä sekä erottamisesta.
6. Laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset kalenterivuosittain.
7. Laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
8. Valita yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt.
9. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

Hallitus voi käytännön tehtäviä ja toimintoja varten perustaa tarpeelliseksi katsottavia työryhmiä ja toimikuntia, jotka nimetään tehtävän tai toiminnan laadun mukaan. Nimetyt työryhmät ja toimikunnat toimivat hallituksen alaisina.

11 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous, joiden ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus. Kevätkokous on kuitenkin pidettävä viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

12 §

Muita yhdistyksen kokouksia pidetään hallituksen tarpeelliseksi katsoessa tai kun vähintään viidennes (1/5) yhdistyksen jäsenistä on sitä hallitukselta kirjallisesti pyytänyt erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

13 §

Kokouskutsut ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille jaettavassa tiedotuslehdessä, tai milloin tällaista ei ole, taikka sen ilmestymistiheyden vuoksi sitä ei voida käyttää, ilmoittamalla paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Yhdistyksen varsinaisista ja muista yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

14 §

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Milloin joku jäsenistä sitä vaatii, toimitetaan äänestys suljetuin lipuin, jolloin äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuttaan ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

15 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa on esitettävä

* tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
* tilintarkastuskertomus
* viiden seuraavan vuoden toimintasuunnitelma päätettävä
* tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
* toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
* vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille
* viiden seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta.

16 §

Yhdistyksen syyskokouksessa on vahvistettava

* seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus
* seuraavan vuoden talousarvio päätettävä
* hallituksen jäsenten lukumäärästä valittava
* hallituksen jäsenet
* kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

17 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava vähintään kuukautta ennen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

18 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi, yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen on määrännyt kukin yksin.

19 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan ¾ yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

20 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella (¾) ääntenenemmistöllä.

21 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen jäljellejäävät varat käytettäväksi yhdistyksen viimeisessä kokouksessaan lähemmin määrättävällä tavalla maanpuolustustarkoitukseen.


Vantaan Reserviläiset ry